จัดการ เอกสาร / ภาพถ่าย

View Athlete Info
# รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล เอกสาร/รูปภาพ ประเภทเอกสาร Action
# รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล เอกสาร/รูปภาพ ประเภทเอกสาร Action
1 6240106218 ธนวัฒน์ พิมพลีชัย images/Document-icon.png เอกสารผลการศึกษา  
2 6240106218 ธนวัฒน์ พิมพลีชัย images/Document-icon.png บัตรประชาชน  
3 6240106218 ธนวัฒน์ พิมพลีชัย images/Document-icon.png บัตรประชาชน